متن های ادبی

روزی در یک دانشگاه ،دانشجویی به استادش گفت:استاد اگر شما خدا را به نشان بدهید عبادتش می کنم ،تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم .استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت:آیا مرا می بینی ؟دانشجو پاسخ داد نه. استاد  وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم .استاد کنار او رفت ،نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید.

/ 0 نظر / 30 بازدید